Tafsir

Memaknai Kalimat Hamdalah

65views

Pembaca budiman, kata Alhamdulillah (الْحَمْدُ للَّهِ) yang tercantum dalam Surah Al-Fatihah adalah kalimat tahmid yang artinya adalah segala puji bagi Allah. Sekilas maknanya terlihat sederhana, tetapi kalimat tahmid ini ternyata memiliki makna yang sangat luas.

Makna Kalimat Alhamdulillahirabbil’alamin
Ulama tafsir, Muhammad Quraish Shihab dalam Shihab & Shihab Edisi Ramadhan mengatakan, alhamdulillah terdiri dari kata al, hamd, dan lillah. Kata al untuk menunjukkan makna semua, hamd itu berarti pujian, dan lillah itu tertuju pada Allah. Dengan demikian, alhamdulillah dapat diartikan sebagai segala puji bagi Allah.

BACA JUGA: Makna Bacaan Basmalah

Sementara itu, Jalaluddin Al-Mahally dalam Tafsir Al-Jalalain (hlm. 10) menjelaskan: “Lafaz ayat ini merupakan kalimat berita (jumlah khabariyyah) sebagai ungkapan pujian kepada Allah berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta’ala yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hamba-Nya. Atau makna yang dimaksud adalah Allah Ta’ala itu Dzat yang harus mereka puji.

Lebih jauh dijelaskan bahwa lafaz Allah merupakan nama bagi Dzat yang berhak untuk disembah. Rabbul ‘aalamiin (Rabb semesta alam) artinya Allah adalah yang memiliki semua makhluk-Nya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata, dan lainnya. Semua makhluk tadi disebut ‘aalam (‘aalamiin). Oleh karenanya, ada alam manusia, ada alam jin, dan lain sebagainya.

Adapun lafaz al-‘aalamiin merupakan bentuk jamak dari lafaz ‘aalam yaitu dengan memakai huruf ya’ dan nun untuk menekankan makhluk berakal/berilmu atas yang lainnya. Kata ‘alam sendiri berarti tanda. Hal ini berarti ‘alam itu tanda adanya yang menciptakan (yaitu Allah).”

BACA JUGA: Ayat Al Quran tentang Sungai di Bawah Laut

Keistimewaan Kalimat Tahmid
Dalam beberapa ayat Al-Quran, kalimat tahmid beberapa kali diperintantah untuk diucapkan pleh Rasulullah Saw. dan nabi-nabi lainnya. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Isra’ (17) ayat 111, Allah Swt. berfirman kepada nabi Muhammad Saw., ” Katakanlah, “Segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat seorang anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya, dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan! Agungkanlah Dia setinggi-tingginya!”.

Selain itu, dalam Surah Al-Mu’minun (23) ayat 28, Allah Swt. berfirman kepada Nabi Nuh a.s.: “Apabila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, ucapkanlah, ‘Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim.’. Masih terdapat beberapa ayat lain yang menunjukkan keistimewaan kalimat tahmid ini.

Faedah Kalimat Tahmid
Beberapa faedah dari kalimat tahmid adalah:
1. Penetapan pujian yang sempurna bagi Allah.
2. Allah itu dipuji dari segala sisi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila melihat hal yang ia sukai, beliau mengucapkan ‘alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimushsholihaat’ (artinya: segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna). Lalu, apabila mendapati hal yang ia tidak suka, beliau mengucapkan ‘alhamdulillahi ‘ala kulli haal’ (artinya: segala puji bagi Allah untuk segala keadaan).’” (HR. Ibnu Majah, No. 3803. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).
3. Kata “Allah” disebut terlebih dahulu baru kemudian “Rabbul ‘aalamin” menunjukkan bahwa sifat uluhiyah didahulukan daripada sifat rububiyyah. Hal ini menunjukkan dua hal: (1) Allah adalah nama khusus bagi Allah, lalu nama lain adalah turunan dari nama Allah ini, (2) para rasul itu diutus untuk meluruskan tauhid uluhiyah yang telah menyimpang.

BACA JUGA: Mengenal Luqman Al-Hakim dan Nasihat-Nasihat Penuh Hikmah

Demikianlah tafsir kalimat alhamdulillahirabbil ‘alamin yang intinya adalah sebuah ucapan untuk senantiasa memberikan pujian kepada Allah, pemilik alam semesta dan seluruh isinya. Semoga kita termasuk golongan yang mudah memuji dan mengagungkan asma Allah Swt. Wallahu a’lam. [Dari beberapa sumber]

Ikuti kami selengkapnya di:

WhatsApp Group : https://chat.whatsapp.com/G5ssUWfsWPCKrqu4CbNfKE
Instagram: https://instagram.com/pusatstudiquran?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Facebook Fanspage : https://www.facebook.com/profile.php?id=61550224142533&mibextid=ZbWKwL

Leave a Response